20 Jahre Edizioni Periferia, Urs Lüthi "Spazio Umano"

Oktober 2012